EU:n laadittava tavoitteet maakaasun liikennekäytöstä

Maakaasun liikennekäyttöä tulisi edistää esimerkiksi tiedottamalla maakaasun hyödyistä ja edistämällä toimijoiden välistä vuoropuhelua.

NGVA (Natural and bio Gas Vehicle Association) Europe esittää raportissaan, että maakaasun liikennekäytössä on suuria eroja EU-maiden välillä ja kaasuautomarkkinoiden kehitys on hajanaista. Raportti suosittaa EU-jäsenmaita tukemaan aktiivisesti maakaasun käyttöä liikenteen polttoaineena ja kannustaa sidosryhmiä vuoropuheluun maidenvälisten erojen tasaamiseksi.

Raportin tarkoitus on avustaa EU-maiden hallituksia, jotka ovat EU:n DAFI direktiivin mukaan velvollisia laatimaan kansallisen toimintakehyksen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämiseksi. Toimintakehys tulee toimittaa tämän vuoden marraskuuhun mennessä ja sen on määrä sisältää esimerkiksi yksityiskohtainen suunnitelma liikennekaasu CNG-infrastruktuurin luomiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Liikennekaasuinfrastruktuurin lisäksi hallitusten tulee tukea entistä aktiivisemmin kaasuajoneuvomarkkinoiden kehittymistä. NGVA kannustaa myös hyödyntämään maakaasua yhdessä biokaasun kanssa, sillä ympäristöetujensa ansiosta biokaasu kiinnostaa kuluttajia.

Euroopan maiden välillä suuria eroja

Saksa, Ruotsi ja Italia ovat kaasuautoilun edelläkävijöitä, jotka viitoittavat tietä muille Euroopan maille. Myös Belgia saa kiitosta NGVA:n pääsihteeriltä Matthias Madgelta:

”Flandersin aluehallitus Belgiassa poisti rekisteröintimaksun ja vuotuisen käyttöveron maakaasuajoneuvoilta, edistääkseen niiden käyttöä. Hallitus on vakuuttunut maakaasun selkeistä ympäristöhyödyistä, kuten pienemmistä hiilidioksidipäästöistä, sekä paremmasta ilmanlaadusta, jonka maakaasun huomattavasti alhaisemmat typenoksidi- ja hiukkaspäästöt mahdollistavat.”

Etenkin Itä-Eurooppa on liikennekaasuinfrastruktuuriltaan vielä muuta Eurooppaa jäljessä. NGVA:n raportissa myös todetaan, että osassa EU-maista infrastruktuuri itsessään on olemassa, mutta kaasuautokanta on vielä riittämätön sitä ylläpitämään.

Erityisesti nestemäisen maakaasun (LNG) markkinat ovat Euroopassa vielä alkutekijöissään. LNG sopii erityisen hyvin raskaan liikenteen käyttöön ja mahdollistaa pitkän matkan toimintasäteen.

NGVA painottaa EU-maiden hallitusten roolia CNG ja LNG markkinoiden kehittämisessä. Tärkeimmät sidosryhmät, polttoainetoimittajat, -jakelijat, ajoneuvovalmistajat ja kuluttajat, tulisi koota yhteen ja maakaasun hyödystä tulisi tiedottaa paremmin. NGVA:n mukaan useat kuljetusyritykset eivät ole tietoisia maakaasun ympäristöeduista ja taloudellisista hyödyistä.


Lähde: NGVA Europe


Kommentit